Werkwijze

Oriënterend gesprek Voorafgaand vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats met de therapeut. Zij zal ingaan op wat psychomotorische kindertherapie inhoudt, over het psychomotorisch onderzoek en de manier van werken. Na dit gesprek beslist u of u verder gaat.

Intake gesprek Intake gesprek met ouder(s)/verzorger(s) waarin uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling en problematiek van uw kind. De therapeut verzamelt daarnaast alle psychologische medische of andere gegevens van uw kind. Eventueel vindt er een gesprek met leerkracht of intern begeleider plaats.

Psychomotorisch onderzoek Psychomotorisch onderzoek van het kind. Dit gaat vooraf aan de behandeling en hierbij wordt het gedrag in 3 sessies in kaart gebracht. Het gedrag wordt op de verschillende ontwikkelingsgebieden geanalyseerd. Samen met de gegevens uit de het intakegesprek wordt dit verwerkt tot een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt besproken met de ouders waarna de therapeut een individueel behandelingsplan opstelt voor behandeling of een eventuele doorverwijzing geeft.

Therapie De therapie wordt wekelijks gegeven. Uitgangpunt voor de psychomotorische kindertherapeut is daarbij het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind en de acceptatie van de eigenheid van het kind. De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien. Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en zo kan het bij zijn zwakke kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kiest de therapeut voor interventies en behandeltechnieken die gericht zijn op de ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking.

bauke-scheerschuim

Tussentijds overleg: Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien, zodat er transfer naar de buitenwereld komt. Ook anderen die het kind begeleiden kunnen worden betrokken bij het proces.